• Post category:Uncategorized

 Kada govorimo o psihoterapijskom radu sa decom, u našem kabinetu praktikujemo dva različita pristupa proizašlih iz iste osnove – play terapije, odnosno terapije igrom. I dok se nedirektivna terapija igrom pre svega primenjuje u radu sa decom čiji je razvoj tekao relativno uobičajeno, ali koja imaju teškoće u prilagođavanju, koja su anksiozna, ili burno reaguju na zabrane, Learn to play terapija se fokusira na decu sa razvojnim problemima. Kada govorimo o ovoj grupi dece sa kojom radimo, moramo napomenuti da se ovde radi o jednoj širokoj kategoriji koja obuhvata decu kojoj je dijagnostikovan neki od pervazivnih razvojnih poremećaja (najpoznatiji su autizam i Aspergerov sindrom), mešoviti razvojni poremećaj ili disharmoničan razvoj. Ono što bi bilo zajedničko za ovu šaroliku grupu poremećaja jeste to da su oni prožimajući, zahvataju gotovo sve sfere funkcionisanja, a naročito socijalno funkcionisanje, komunikaciju (neverbalnu i verbalnu – govor) a nekada, s obzirom na mali repertoar ili stereotipnost aktivnosti i interesovanja i sam intelekt. Naše iskustvo je pokazalo da u našoj zemlji roditelji imaju na raspolaganju zaista veliki broj terapija/terapeutskih tehnika koje su značajne i neophodne (defektološko – logopedski tretmani, reedukacije, psihostimulativni tretmani, muzikoterapija…), ali je mali broj njih isključivo fokusiran na povećanje socijalne kompetencije dece, odnosno njihovu socijalnu adaptaciju i razumevanje sveta i odnosa u njemu. 

Learn to play terapija ima za cilj da deci koja ne umeju da samostalno započnu igru (čija je igra stereotipna, bez simboličkog značenja) pomogne da je iniciraju i da se sama igraju, jer je igra aktivnost koja najviše okupira dečji svet i putem koje oni prorađuju sve važne životne događaje. Kada govorimo o igri, treba naglasiti da postoje različite vrste dečjih igara. Neke angažuju krupnu motoriku (skakanje, jurke), neke finu motoriku (nizanje makarona), senzomotoriku (igre peskom), vizuopercepciju (slagalice) ili auditorne funkcije („gluvi telefoni“, igre muziciranja). Learn to play terapija se fokusira na jednu drugu vrstu igre, a to je igra pretvaranja (pretend play), koja predstavlja jedan viši razvojni nivo igranja i koja se najjednostavnije može opisati kao „kaobajagi“ igra – uključuje maštu i supstituciju jednog predmeta drugim, ili igranje onim čega nema (lečenje bolesne lutke ili osvajanje planinskog vrha). Ono što je takođe karakteristično za ovu vrstu igre, jeste da ona može uključivati bilo koju od gore pobrojanih i samim tim aktivira više različitih razvojnih funkcija. 

Igra pretvaranja se pojavljuje u igri dece u svojim malim naznakama oko njihove druge godine života i kako deca rastu, postaje dominantna. Kod dece čiji razvoj ne teče na uobičajen način, ona se jednostavno ne razvija ili je rudimentarna, pa i dete ostaje na nižem nivou razvoja. U socijalnom funkcionisanju to se registruje kao postojanje repeticija, stereotipija, slabo interesovanje za igru drugih, neadekvatna pažnja… 

Learn to play program je baziran na razvoju i on je dinamički interaktivni program. Namenjen je povećanju spontanog iniciranja igre pretvaranja, a samim tim i poboljšanju komunikacije, socijalnih odnosa, kreativnosti i emotivnom ispunjenju dece koja imaju problema u razvoju. 

Kako u praksi izgledaju seanse? 

Dete dolazi sa jednim ili oba roditelja (staratelja) na svaku seansu i njihovo prisustvo je obavezno. Postoji nekoliko razloga zašto insistiramo da roditelj/staratelj bude sa detetom – prvi jer su oni njihova sigurna baza i potrebno je da se osećaju sigurno u nepoznatom okruženju, zatim roditelji su često „saigrači“ i na kraju, kroz proces uče kako i na koji način da se igraju sa decom kod kuće. Sesije traju od 45 do 60 minuta, jednom ili dva puta nedeljno i svaka je individualno prilagođena detetu i njegovim potrebama. 

Naše praktičarke Learn to play terapije su ovaj metod učile od same autorke metoda, prof Karen Stagnitti iz Australije i sertifikovane su za njegovu primenu. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa načinom rada, o tome da li je ova vrsta terapije adekvatna za vaše dete ili bilo koje druge nedoumice, kontaktirajte nas preko sajta ili telefonom i odgovorićemo vam u najkraćem roku. 

Igrajte se sa nama!