• Post category:Uncategorized

  Kada govorimo o psihološkom testiranju, jako često pomislimo na masu papira i zaokruživanje odgovora, što je donekle i tačno. Svako psihološko testiranje, grubo gledano, sastoji se iz tri celine – psihodijagnostičkog intervjua, testova sposobnosti (inteligencije) i testova ličnosti. 

  Psihodijagnostički intervju predstavlja posebnu vrstu „razgovora“ dve osobe – dijagnostičara i klijenta, pri čemu je njegova struktura donekle unapred određena i po pravilu treba da pokrije uzimanje osnovnih anamnestičkih podataka, kao i da omogući uvid psihologa u to šta je zapravo problem klijenta. U odnosu na terapijski intervju, to je i njegova osnovna razlika (jer je cilj psihoterapijskog intervjua da pacijent stekne uvid u sebe), a osim toga, pitanja koja se postavljaju mogu se doživljavati kao intruzivna upravo zbog toga jer ona traba da pokriju što veći deo životne istorije i načina funkcionisanja osobe koja se testira. 

  Testovi sposobnosti mere pre svega intelektualne sposobnosti čiji se nivo izražava kroz koeficijent inteligencije – IQ (a u okviru opšteg, izražava se verbalni i manipulativni količnik). Veoma je važno da testiranje obavlja osoba koja je posebno obučena za to, kao i da se primenjuju testovi koji su standardizovani – provereni i prilagođeni našoj populaciji, s obzirom da su testovi jako zavisni od uticaja kulture i sredine u kojoj živimo. 

  Isto važi i za testiranje karakteristika ličnosti – što je i razlog zašto većina testova koje možemo slobodno naći na internetu ili u časopisima nije adekvatna, jer ne uzima u obzir tu jako bitnu činjenicu. Takođe, prilikom tumačenja testovnih rezultata, psiholog u obzir uzima i druge faktore – ponašanje ispitanika u test situaciji, neverbalne signale i način verbalnog izražavanja. 

  U psihoterapijskom kabinetu „Agora“ koriste se psihološki testovi koji se nalaze u zvaničnoj upotrebi u medicinskim klinikama i centrima u našoj zemlji. U zavisnosti od godina ispitanika, intelektualnih sposobnosti, uputne dijagnoze i svrhe testiranja, naši psiholozi će primeniti adekvatne merne instrumente i testove. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa testovima koje koristimo, načinu psihološkog testiranja ili druge nedoumice, kontaktirajte nas i neko od naših psihologa će Vas kontaktirati u najkraćem roku.