Maja Delibašić, psiholog, sertifikovana transakciono analitička psihoterapeutkinja, praktičarka terapije igrom

Maja je 2008. završila studije psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. 

Bazični trening iz transakcione analize (TA 101) završava 2009., a 2011. započinje napredni trening u istom modalitetu (TA 202). Petogodišnji trening transakcione analize (TA) je završila pri Internacionalnom centru za TA iz Beograda (koji je ima status trening instituta Evropske Asocijacije Psihoterapeuta), pod mentorstvom Marine Banić. 2021 stiče evropski sertifikat, a od 2014. ima status transakcionog analitičara pod ugovorom pri Evropskoj Asocijaciji Transakcionih Analitičara. Pored transakcione analize Maja u radu koristi i elemente geštalt terapije koju je učila 2017/18. pri Geštalt studiju iz Beograda.

Praktičar terapije igrom je od 2017. kada je završila trening iz Nedirektivne terapije igrom (Child-centerd play therapy – CCPT) pri Internacionalnoj akademiji za terapiju igrom (INA – International Academy for Play Therapy) iz Švajcarske pod mentorstvom Claudia Mochi-ja iz Italije. Dalje se usavršava u ovoj oblasti kroz modalitet Learn to play, učeći od tvorca ovog modaliteta profesorke Karen Stagnitti iz Australije. U radu sa porodicama primenjuje elemente Attachment centerd play therapy (terapija igrom fokusirana na afektivnu vezanost) koju je učila od Clair Mellenthin, iz Jute u SAD.

U periodu 2011/12. Maja stažira u Klinici za zaštitu mentalnog zdravlja, KBC Niš, kao psiholog i psihodijagnostičar, posle čega polaže državni ispit pri Ministarstvu zdravlja i dobija dozvolu za samostalno obavljanje poslova psihologa (psihodijagnostičara, psihološkog savetnika, psihoedukatora i sl.).

Maja je radila kao saradnik na projektima velikog broja organizacija civilnog društva. 

Od 2012. do 2017. u organizaciji Crvenog krsta Niš vodi program Promocija humanih vrednosti i zadužena je za edukaciju, organizaciju i podršku grupi mladih volontera koji sprovode program sa decom uzrasta 7 do 13 godina. Pored ovoga Maja je u timu Crvenog krsta za psihosocijalnu prodršku u vanrednim i kriznim situacijama.

U Psihološkom savetovalištu za studente u Nišu radi kao psihoterapeut volonter od 2013. do 2017. Ovde se fokusira na rad sa grupom, i u ovom periodu vodi različite psihoterapijske grupe i grupe podrške za studente.

U Drop in centru organizacije SRH Srbija, radi kao psihološki savetnik sa osobama iz LGBTIQ zajednice, ženama, Romima, mladima… u periodu od 2014. do 2017. sa kraćim prekidima. Ovde se bavi individualnim i grupnim savetovanjem korisnika, edukacijom na različite psihološke teme, ali i prevencijom burnout sindroma kod aktivista ove organizacije.

2017. je angažovana kao saradnik psihoterapeut u organizaciji Indigo, za podršku i prevenciju burnouta kod aktivista koji rade sa decom migrantima u prihvatnim kampovima u Bujanovcu i Vranju. Iste godine osniva privatnu psihoterapijsku praksu Centar Novi list kao mesto za lični i profesionalni razvoj. Povremeni je saradnik i Centra za devojke, Organizacije PLANT, Udruženja Porodična filharmonija.

Kao psihoterapeut Maja radi u individualnom setingu sa decom, adolescentima i odraslima, a u grupnom sa parovima, porodicama, terapijskim grupama i grupama podrške. Sa decom uzrasta od 3 do 12 godina koristi nedirektivnu terapiju igrom i bavi se problemima strahova i anksioznosti, poremećajima pažnje i ponašanja, reakcijama na traumatska iskustva i životne krize (na pr: razvod, preseljenje, bolest ili smrt drage osobe), eneurezom i enkomprezom, problemima vezanim za samoregulaciju, impulsivnost i samopouzdanje dece. Kroz metodologiju Learn to play radi sa decom kojoj je dijagnostikovan disharmoničan razvoj, pervazivni poremećaj ili neki poremećaj iz autističnog spektra. 

Sa odraslima i adolescentima koristi transakcionu analizu koju ponekad kombinuje sa elementima terapije igrom i geštalt terapije. Odličan uspeh postiže u radu sa ljudima koji su u različitim životnim krizama, koji imaju problem sa identitetom, imaju probleme u partnerskom odnosu, koji su preživeli traumatska iskustva, imaju probleme prilagođavanja, imaju probleme vezane za hroničan stres i burnout… Takođe ima dobre rezultate sa ljudima koji imaju probleme iz grupe neurotičnih poremećaja i poremećaja ličnosti. Specijalizuje se i za rad sa i podršku roditeljiima čija deca imaju potrebe za terapijom.

Pored ovoga Maja je autor i koautor različitih treninga za lični rast i razvoj poput: Dobra komunikacija, Škola upravljanja stresom, Samopuzdanje za žene, Mama i tata od zanata, Zaplešimo u partnerstvu, TA rešavanje konflikaTA… U svojstvu predavača je govorila na različite psihološke i psihoterapijske teme vezane za komunikaciju, zdravlje, seksualnost, humor, sagledavanje problema i mogućnosti, na nacionalnim i internacionalnim seminarima i konferencijama. Takođe se bavi popularizacijom psihoterapije i psihologije kroz ušestvovanje u TV i radio emisijama, ali i kroz autorsku radio emisiju Pitaj psihologa na Super radiju.

Maja je obavljala funkciju predstavnika Srbije u Evropskoj asocijaciji transakcionih analitičara od jula 2014. do jula 2019. dok je u različitim periodima od 2011. do 2014. služila kao podpredsednica, članica Upravnog i Etičkog odbora Srpske asocijacije za transakcionu analizu.