Bojana Ljubisavljević, psiholog, edukant geštalt psihoterapije.

Bojana je 2008. godine završila psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Obavila je jednogodišnji staž na Klinici za zaštitu mentalnog zdravlja u Nišu i 2012. godine položila državni ispit, čime je stekla licencu za samostalno obavljanje poslova psihologa u zdravstvu. Od 2014. godine radi u Kliničkom centru u Nišu, na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, a angažovana je i kao konsultant Dečje i adolescentne psihijatrije Centra za zaštitu mentalnog zdravlja. 

Kao psiholog radi psihodijagnostiku kako dece, tako i odraslih (ispituje intelektualne sposobnosti/funkcionisanje, zadaje testove ličnosti, tumači ih i piše psihološke nalaze) a obavlja i psihološko savetovanje, kako sa klijentima, tako i sa njihovim porodicama. 

Osim rada u zdravstvu, Bojana je radila i kao saradnik na projektima u nevladinom sektoru, u Centru za ljudska prava – Niš, sa osuđenicima na odsluženju kazne zatvora i sa njihovim porodicama, kao i sa Udruženjem Porodična filharmonija – sa roditeljima i njihovom decom. 

Završila je bazični kurs iz transakcione analize (TA101) 2009. godine, a 2017. godine započinje edukaciju iz geštalt psihoterapije pri Geštalt studiju iz Beograda. Trenutno završava drugu godinu edukacije. 

Bojana radi u individualnom setingu sa decom, adolescentima i odraslima. U radu sa decom primenjuje Learn to play modalitet terapije igrom (sa decom kojoj je dijagnostikovan disharmoničan razvoj ili koja imaju elemente pervazivnog ili autističnog poremećaja), kao i nedirektivnu terapiju igrom – koja se primenjuje kod dece sa najrazličitijim problemima, uključujući anksioznost, strahove, teškoće koje se javljaju u kriznim ili tranzitnim periodima (razvod, polazak u školu ili vrtić, preseljenje)…

Sa adolescentima i odraslima obavlja savetodavni rad koristeći tehnike geštalt terapije  kao i bogato kliničko iskustvo. Fokus njenih interesovanja jesu osobe koje se nalaze u životnim, kriznim situacijama, koje imaju problema sa prilagođavanjem, partnerskim odnosima, probleme sa iskazivanjem emocija, kao i osobe koje imaju probleme iz široke grupe poremećaja neuroza.

Kako bi opisali stil svog psihoterpiajskog rada?

Bojana: Tokom psihoterapije fokus na klijenta je primaran, sada i ovde je ono što me najviše zanima. Podržavajuća i empatiča bih rekla da je ono što bi najbolje opisalo atmosferu tokom samog procesa.